COMENZILE PLASATE PÂNĂ LA ORA 11:30 SE LIVREAZĂ ÎN 1-2 ZILE LUCRĂTOARE. Informații

Protecţia datelor personale

Condiţii privind protecţia datelor personale

I.

Dispoziţii de bază

1. E-Fulfillment s.r.o., Vojenská 2, 040 01, Košice,Cod Unic de Înregistrare: 51456818 DIČ: 2120709503 IČ DPH: SK2120709503, E-mail: contact@heliumking.ro, Telefon: +40312296858 în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului http://www.heliumking.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal.

2. Conform Legii nr. 677/2001 (cu modificarile si completările ulterioare), pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.heliumking.ro se obligă sa administreze datele personale care ne sunt furnizate in conditii de siguranta si numai in scopurile declarate in prezentul site.

 

II.

Legalitatea prelucrării

Conform art. 6, alin 1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016, prelucrarea datelor este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

III.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale efectuate de către SC PartyDeko

 • Articolul 26 din Constituția Romaniei, republicată;

 • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și cu completările ulterioare;

 • Legea 287/2009 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedură Civilă, republicată;

 • Legea nr. 677/2001, cu modificările si completarile ulterioare, precum si reglementari subsecvente acesteia;

 • Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu mențiunea că acesta intră în vigoare de la data de 25.05.2018.

 

IV.

Scopurile colectării și prelucrării datelor personale vor fi următoarele:

 • Administrarea, îmbunătățirea și desfășurarea activității site-ului www.heliumking.ro

 • Crearea unui conținut relevant pentru dumneavoastră;

 • Creare cont utilizator;

 • Facturarea produselor și serviciilor comandate de către dumneavoastră;

 • Efectuarea plăților online pe care le faceți pentru a achiziționa produsele sau serviciile noastre;

 • Livrarea coletelor;

 • Activități comerciale de vânzări online pe site-ul www.heliumking.ro care includ administrarea conturilor clienților, realizarea statisticilor, monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;

 • Informarea prin newslettere cu privire la activitățile de marketing (spre exemplu: oferte, noutăți, reduceri, campanii promoționale, evenimente, articole informative), derulate de PartyDeko, pentru care se va exprima acordul într-o declarație separată.

 • Activități de post vânzări care cuprind relații cu clienții, evaluări ale produselor și serviciilor, oferte, înlocuiri de produse, retururi.

 

V.

Durata păstrării datelor

Datele personale sunt prelucrate şi stocate până la îndeplinirea scopului în care au fost prelucrate. Datele dumneavoastră vor fi şterse in termen de 3 ani de la încetarea relaţiilor cu  noi. Dacă legea impune un termen de păstrare a datelor dvs. (de ex. în cazul facturarii termenul prevazut este de 5 ani), datele vor fi pastrate pana la expirarea acelui termen.

Daca ne solicitati ştergerea datelor, in  acord cu dreptul dvs. de a face o astfel de solicitare de ştergere, vom proceda la ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor in care suntem obligaţi să le păstrăm.

 

VI.

Drepturile Dumneavoastră

Potrivit legii 677/200, cu modificările și completările ulterioare, persoanele vizate au următoarele drepturi:
Dreptul la informare (art. 12);
Dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);

Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art. 14);

Dreptul de opoziție (art. 15);

Dreptul de a nu fi supus undei decizii individuale (art. 17);

Dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Începând cu data de 25.05.2018, conform GDPR, persoanelor vizate le revin noi drepturi cu privire la prelucrarea și confidențialitatea datelor personale:

Dreptul de acces al persoanei vizate - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele, existența dreptului de a rectifica sau șterge datele cu caracter personal, dreptul de a depun o plângere în fața unei autorități de supraveghere, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora (art. 15);

Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare (art. 16);

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află sau pentru că nu dorește să participe la îndeplinirea unor scopuri de marketing (a se vedea art. 21), datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale (art. 17);

Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: exactitatea datelor este contestată, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de date, persoana vizată s-a opus prelucrării din cauza situației particulare în care se află (art. 18);

Dreptul la portabilitatea datelor - Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal (art. 20, alin. 1);

Dreptul la opoziție - persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune atunci când prelucrarea datelor personale are ca scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv (art. 21);

 

VII.

Măsuri de securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi. Păstrăm măsuri adecvate de precauţie de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia noastră.

VIII.

Dispoziţii finale

 1. Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, recunoașteți că sunteți familiarizat (ă) cu politica de confidențialitate și acceptați-o în întregime.

 2. Sunteți de acord cu acești termeni bifând consimțământul prin intermediul formularului online. Prin confirmarea acordului dvs., recunoașteți faptul că sunteți familiarizat/ă cu politica de confidențialitate și acceptați-o în totalitate.

 3. Operatorul are dreptul să modifice acești termeni. El va publica pe site-ul său o nouă versiune a politicii de confidențialitate și, în același timp, vă va trimite o nouă versiune a acestor termeni și condiții la adresa dvs. de e-mail pe care ați furnizat-o operatorului.

 

Acești termeni intră în vigoare în data de 25.5.2018.